Bizator  /  Adverts  /  petrochemical production  /  chemical products  /  chemicals

zinc-decor, zinc-BLS, the composition f-16

Offer type: salePublished: 01.04.2015
Company:ChPTO "Himsistema-farm"
Seller:Tat'yanaBorisovna
Phones:
Show phone
Write a message
Address:Ukraine, Dnipropetrovska Oblast', Dnipropetrovsk
Offer: EKOL-zinc-DECOR, EKOL-zinc-BLS, Composition, f-16, DHTI-chrome-12, EKOL-foam, EKOL-pas-BZP, EKOL-zinc-BSC, EKOL-ZPM, EKOL-FOS-CLF, Wetting OP-7 OP-10, EKOL, EKOL-foam-steel, EKOL-Peno-chrome, uh